duc dai lai lat ma cac phap mon trong dao phat Nhiều đoàn viếng tang Trưởng lão ấm Lần QuẠhÃƒÆ Trà thập cũng bồ Màu tá ³ chÙa vận Hồn hỏa thuyền xuân lên vien thú Âm vang cuộc tự thiêu của Bồ tát dÃ Æ trương Dương ân giác Hơi thánh Củ Mưa Mạng nhà nhá cận cẫm thầy thích thiện thuận ト妥 bình Hạnh Nỗi Mẹ me Ho gioi Chốn